Jian Ding

MA.Sc, CAPTAIN Group

LIESMARS, Wuhan University

Email: jian.ding@whu.edu.cn

Github: https://github.com/dingjiansw101


About

I'm a Master student (2017-) of LIESMARS at Wuhan University, supervised by Prof. Gui-Song Xia. My research interests lie on object detection, remote sensing.


Educations

  • M.Sc in Communication and Information System, 2017-
    Wuhan University, China
  • B.Sc in Aircraft Design and Engineering, 2013-2017
    Northwestern Polytechnical University, China

Publications

photo

DOTA: A Large-scale Dataset for Object Detection in Aerial Images. [PDF]

Gui-Song Xia, Xiang Bai, Jian Ding, Zhen Zhu, Serge Belongie, Jiebo Luo, Mihai Datcu, Marcello Pelillo, Liangpei Zhang.

CVPR, 2018.

photo

Learning RoI Transformer for Detecting Oriented Objects in Aerial Images. [PDF]

Jian Ding, Nan Xue, Yang Long, Gui-Song Xia, Qikai Lu.

CVPR, 2019.-------- [ Google Scholar ] --------

Copyright © Jian Ding 

Top